พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉิน โดยอากาศยานกองทัพบก

การร้องขออากาศยาน ในการส่งกลับผู้ป่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 สำหรับ ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉิน เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน ลดอัตราการสูญเสียต่อชีวิต และทุพพลภาพให้กับกำลังพลรวมทั้งประชาชนนั้น

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 ค่ายสมเด็จ พระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉิน โดยอากาศยานกองทัพบก (ฮ.ท.145)
แม่ทัพภาคที่ 3 เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของประชาชน และมุ่งเน้นการฝึกบุคลากรให้มีความพร้อม และมีความชำนาญในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉินโดยอากาศยานกองทัพบก จึงให้โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่ายของกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้นำจัดการอบรมและฝึกทบทวนการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉินโดยอากาศยานกองทัพบก (ฮ.ท.145) ให้กับทีมส่งกลับทางอากาศ ชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุฉุกเฉิน M-MERT Military Medical Emergency Response โรงพยาบาลกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 10 โรงพยาบาล และกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 4


สำหรับการอบรมและฝึกทบทวน ประกอบด้วย หลักปฏิบัติการส่งกลับผู้ป่วยทางการแพทย์ และภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ คุณลักษณะ และขีดความสามารถเฮลิคอปเตอร์พยาบาล ฮ.ท.145 การลำเลียงผู้ป่วยไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับ ฮ.ท.145 และบทเรียนเฉพาะการปฏิบัติงาน การประกอบอุปกรณ์เพื่อการใช้งานบนอากาศยาน รวมทั้งฝึกทบทวนการปฏิบัติกับอากาศยานเฮลิคอปเตอร์พยาบาล ฮ.ท.145 แบบ Static
ทั้งนี้การฝึกทบทวนการปฏิบัติดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน และผู้ประสบภัย ในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัย


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts