ศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญเตรียมจัดงานเทศกาลผล… ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ซึ่งปีนี้เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา

ศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญเตรียมจัดงานเทศกาลผล… ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ซึ่งปีนี้เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา


เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 66 นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ เปิดเผยว่า อำเภอขุนหาญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีความหลากหลายของผลผลิตได้แก่ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด เงาะมังคุด สะตอ ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งอำเภอขุนหาญมีพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ประมาณ 4,000 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 2,000 ไร่ และคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดกว่า 2,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง ทำรายได้เข้าสู่อำเภอขุนหาญ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่ารวมของผลผลิตทางการเกษตร สูงถึงปีละมากกว่า 100 ล้านบาท

ดังนั้น อำเภอขุนหาญ โดยนายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนหาญ ร่วมกับทุกส่วนราชการระดับอำเภอ ประธานวัฒนธรรมอำเภอขุนหาญ กิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ อ.ขุนหาญ จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญประจำปี 2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2566 ณ สนามวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ เปิดเผยต่อไปว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP ของอำเภอขุนหาญให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรและเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟให้มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดเพิ่มช่องทางการตลาดเปิดโอกาสการพบกันระหว่างเกษตรกรชาวสวนผลไม้กับผู้บริโภคโดยตรง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอขุนหาญตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนผลผลิตของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดผลไม้ การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้าโอท๊อป การจำหน่ายผลไม้ที่ปลูกบนดินภูเขาไฟเกรดพรีเมี่ยม เวทีรำวงพื้นบ้านขุนหาญคาลิปโซ่ และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอขุนหาญและชาวศรีสะเกษ นักท่องเที่ยวทั่วประเทศไปชม ชิม ช๊อป ผลไม้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนภูเขาไฟ และสินค้าต่าง ๆ มากมายที่จะนำเอามาจำหน่ายในการจัดงานครั้งนี้ด้วย/////////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts