ศรีสะเกษ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.)เชิญผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….”

ศรีสะเกษ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.)เชิญผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….”

 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) เปิดเผยว่า ตนได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ที่ สผ 0014/610 ลว. 19 ม.ค.2567 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….ลงนามโดย ว่าที่ร้อยตรี อาพัทธ์ สุชะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร แจ้งว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ตนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะเป็นผู้เชิญขวนได้ร่วมกันเสนอ


ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา นั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….มีหลักการเป็นไปตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีรูปแบบและสาระสำคัญเป็นไปตามรูปแบบของการเสนอร่างกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงขอส่งสำเนาร่างพระราชบัญญัติตังกล่าว เพื่อให้ตนเป็นผู้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
คนอื่นให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้เชิญชวนอาจร้องขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้

นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) เปิดเผยต่อไปว่า สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.)จึงขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….” กฎหมายสำคัญที่จะกำหนดทิศทางคุณภาพผู้เรียน พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง เป็นแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาในอนาคตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป
⏩ “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….”(ฉบับครูและประชาชน)
– ริเริ่มเสนอโดย นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) และคณะ
– การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย มี 2 วิธี ดังนี้


⏩ วิธีที่ 1 การเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
1. โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งาน แอปพลิเคชั่น ThaID สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ android และ ios 2. ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย คลิกที่ลิงค์นี้ http://gg.gg/18pef9 แล้วทำตามขั้นตอน
⏩ วิธีที่ 2 การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยส่งไปรษณีย์ มีขั้นตอนดังนี้
1. โหลดเอกสารแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/18pg8v )
2. นำส่งเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปที่ นายวิสัย เขตสกุล เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 โทร. 0833323383
⏩ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….”(ปั้มแดง) http://gg.gg/18pemi
2. คู่มือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(e-Intiative) http://gg.gg/18peh5 ///////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts