ศอ.บต. ประชุมกลั่นกรองโครงการ เตรียมหนุนองค์กรภาคประชาสังคม สร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ด้านเลขาฯ ศอ.บต. ย้ำ!! ให้กระจายการดำเนินงานทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จชต.

ศอ.บต. ประชุมกลั่นกรองโครงการ เตรียมหนุนองค์กรภาคประชาสังคม สร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ด้านเลขาฯ ศอ.บต. ย้ำ!! ให้กระจายการดำเนินงานทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จชต.

วันนี้ (26 มกราคม 2567) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการที่องค์กรภาคประชาสังคม ขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนสำนัก/กอง ศอ.บต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการจำนวน 30 โครงการที่องค์กรภาคประชาสังคมขอรับการสนับสนุน เพื่อดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบ (ร่าง) แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2567 – 2570 ซึ่งจะมีหลักเกณณ์พิจารณาใน 7 ประเด็นหลักได้แก่ 1.พิจารณาองค์กรและคุณสมบัติขององค์กร 2.ความสอดคล้องกับประเด็นการขับเคลื่อนงานตาม (ร่าง) แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2567 – 2570

3.พิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีหรือไม่มีโครงการ 4.พิจารณาวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์และกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการที่องค์กรภาคประชาสังคมเสนอ 5.พิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ 6.พิจารณาความพร้อมในการดำเนินการ 7.พิจารณางบประมาณเทียบกับกิจกรรมการดำเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการซึ่งจะดำเนินการขับเคลื่อนงาน 5 ประเด็น อาทิ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็ง

ในการนี้พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การนำเสนอโครงการขององค์กรภาคประชาสังคมถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ในการร่วมกันทำให้พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่มีความยั่งยืนและประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนั้นการจัดทำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักไม่สร้างภาระและขั้นตอนที่ยุ่งยาก ให้กับประชาชนมากจนเกินไป ทุกอย่างจะต้องสะดวกและกระจายการดำเนินงานให้กับทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

Related posts