ผอ.สพป. น่าน เขต 1 และคณะ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน (ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด)

ผอ.สพป. น่าน เขต 1 และคณะ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน (ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด)

 


วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนราชานุบาล ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ นายไชยยศ คำสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการโรงเรียนราชานุบาล ประธานกลุ่มโรงเรียนเมือง 1 เพื่อเป็นข้อมูลประการพิจารณาในประเด็นการสร้างขวัญกำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ และในเวลา 10.45 น. คณะกรรมการได้เดินทางไปทำการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานของ นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนวราษฎร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมือง 2 ตามลำดับ เครือข่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ/ มานพ เถรหมื่นไวย/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts