จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลพลายชุมพลเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลพลายชุมพลเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

 


วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล) รุ่นที่ 4 และพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นางปัทมา อินทรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล และ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลพลายชุมพล กองร้อยตำรวจตเวนชายแดนที่ 312 ชมรมโรตาลีวังจันทน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพิษณุโลก และนักเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ปรีชา นุตจรัส ราย งานข่าว

Related posts