อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ

 


วันที่ 3 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีเปิดมี นายอาวุธ ยวนแห่ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสิงห์ จันทะคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอชาติตระการ

และนางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา ร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนชาติตระการวิทยา เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 370 คน ภายในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย-การป้องกัน, ระงับอัคคีภัย-ทฤษฎีการเกิดไฟ พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติและสาธิตเทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้นที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง


ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวมีห้วงระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จำนวน 5,490 คน ของสถานศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 21 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชาติตระการวิทยา, โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม, โรงเรียนดองทองวิทยา, โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา, โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม, โรงเรียนท่าทองพิทยาคม, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (คณะวิทยากรจัดการ), โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก, โรงเรียนหนองพระพิทยา, โรงเรียนนครชุมพิทยา, วิทยาลัยการอาชีพนครไทย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ, วิทยาลัยเทคนิคสองแคว, โรงเรียนบ้านร่มเกล้า, โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม, โรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์), โรงเรียนดงประคำพิทยาคม, โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา และโรงเรียนบ้านปลักแรด ให้ได้รับความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัยขึ้นเพื่อจะได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมต่อไป.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts