“พช.สุโขทัย ประชุมสัญจร พัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชน”

“พช.สุโขทัย ประชุมสัญจร พัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชน”

 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม2563
นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย เพื่อวางแผนกำหนดการดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการตามนโยบาย ข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 2 – 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ต่างๆ และสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่ารัง ม.3 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ในช่วงเวลา 12.00 น. พี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์ สร้างความรักใคร่สามัคคีภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด “พช.สุโขทัย เรารักกัน 2019” หิ้วปิ่นโต มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันภายในกิจกรรมนี้

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบ่อเพรา ม.8 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้ และการลดรายจ่ายด้านต่างๆ เช่นการทำอาหารปลา ไก่ เป็ด โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับปราชญ์ชาวบ้านเพื่อวางแผนต่อยอดในการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคกหนองนา โมเดล) ตามนโยบายท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้ด้วย


### เจ้าหน้าที่พช.สุโขทัย รายงาน

Related posts