แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมกองกำลังสุรสีห์พื้นที่ชายแดนตะวันตกไทย – เมียนมา พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมกองกำลังสุรสีห์พื้นที่ชายแดนตะวันตกไทย – เมียนมา พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

 

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติที่สำคัญ และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์, พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์, พ.อ.อนิรุจน์ ดิษฐประชา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์, หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ พล.ท.ธรรมนูญ วิถีแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1
ได้พบปะและมอบโอวาทให้แก่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ โดยกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ และความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะทำให้พื้นที่ชายแดน มีความสงบเรียบร้อยควบคู่กับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาล สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนทางด้านทิศตะวันตกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจาก การปฏิบัติตามพันธกิจ 3 ประการ ของกองทัพบก แล้วนั้น ยังต้องปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและปราบปราม ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่รวมทั้ง การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความมั่นคง ซึ่งภารกิจทั้งหลายเหล่านี้ จะประสบผลสำเร็จได้ ก็ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจแบบบูรณาการของ ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ และกำลังพลของกองกำลังสุรสีห์ทุกนาย ขอให้ใช้ความอดทน ในการปฏิบัติงาน และดำรงในความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ สำคัญคือความมีวินัย และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้พื้นที่ชายแดนมีความสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ยังได้มอบของขวัญให้กับกำลังพลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน

จากนั้น พล.ท.ธรรมนูญ วิถีแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะ กองร้อยทหารพรานที่ 1405 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการในพื้นที่ติดแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธวิธีและมีความสำคัญในการวางกำลังควบคุมพื้นที่ชายแดน อีกทั้งยังได้ตรวจเยี่ยมชุดประสานงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี(บ้านสาลาวะ-ไล่โว่) จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ พล.ท.ธรรมนูญ วิถีแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบภัยหนาวให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งสภาพอากาศมีความหนาวเย็นมาก เพราะเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก รวมทั้งได้พบปะให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครหมู่บ้านที่เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและหมอพื้นบ้านในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบในการดูแลตนเองด้านสาธารณสุขของชุมชน ตามแผนการพัฒนาพื้นที่โครงการ หลังจากนั้นจึงขยายผลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดน โดยเฮลิคอปเตอร์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ โดยมี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ รองผู้บัญชาการกองกำลังฯ เสนาธิการกองกำลังฯ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงฯ ผู้บังคับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการฯ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วย พบปะกำลังพลหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ และได้มอบของขวัญให้กับกำลังพลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลและขอบคุณในความทุ่มเท เสียสละ ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนาย ที่ทำให้พื้นที่ชายแดนมีความสงบเรียบร้อยตลอดมา


ต่อมาได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะ กองร้อยทหารพรานที่ 1405 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการในพื้นที่ติดแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกที่สำคัญ โดยรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย ตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ และมอบโอวาทให้กับกำลังพล หลังจากนั้น เดินทางไปยังชุดประสานงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี(บ้านสาลาวะ-ไล่โว่) จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องอย่างเป็นระบบและได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้พบปะให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครหมู่บ้านที่เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและหมอพื้นบ้านในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการปฐมพยาบาล และเป็นต้นแบบในการดูแลตนเองด้านสาธารณสุขของชุมชน ตามแผนการพัฒนาพื้นที่โครงการ หลังจากนั้นจึงขยายผลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป โดยคณะผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บรรยาย

 

Related posts