จ.พิษณุโลก วิทยาลัยการพยาบาลลงนามข้อตกลงสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิตผลิตบุคลากรทางการพยาบาล (ชมคลิป)

จ.พิษณุโลก วิทยาลัยการพยาบาลลงนามข้อตกลงสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิตผลิตบุคลากรทางการพยาบาล

 

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิตผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสุขภาพตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมี อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยการพยาบาล นำการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ


โดยวิทยาลัยการพยาบาล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิตผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสุขภาพตอบสนองความต้องการของสังคม โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาพยาบาล อีกทั้งร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ด้วยการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสุขภาพ การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการศาสตร์พระราชา ในครั้งนี้

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts