ตำรวจภูธรภาค 5 เร่งดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ สถานีตำรวจปลอดบุหรี่ ” เพื่อเป็นต้นแบบของสถานีตำรวจส่งเสริมสุขภาพ นำร่อง 8 จังหวัดภาคเหนือ 159 สถานี

ตำรวจภูธรภาค 5 เร่งดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ สถานีตำรวจปลอดบุหรี่ ” เพื่อเป็นต้นแบบของสถานีตำรวจส่งเสริมสุขภาพ นำร่อง 8 จังหวัดภาคเหนือ 159 สถานี

 

เมือวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.กฤษณะพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5 และ พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และที่ปรึกษา สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ , พล.ต.ต.หญิงพิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.ดร.รพ., ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีมอบป้ายสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดจำนวน 8 แห่ง และหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 159 แห่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม ” โครงการตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนนโยบายสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ ” ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างตำรวจภูธรภาค 5, โรงพยาบาลดารารัศมี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เป็นเขตปลอดบุหรี่ และส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเลิกสูบบุหรี่ ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นโดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่และปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติบนสถานีตำรวจที่สูบบุหรี่ จำนวน 1,389 นาย จากจำนวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจทั้งสิ้น 11,686 นาย สำหรับเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือ ให้หัวหน้าสถานีตำรวจสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 และจัดสถานที่บริเวณสถานีตำรวจให้เป็นสถานที่ที่คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยมีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่และปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่

ทั้งนี้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 5 ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีติดตามผลการดำเนินการทุกระยะ ซึ่งจะมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดของตนที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้ โดยแบ่ง 3 ระดับ ได้แก่
1.ระดับดีเลิศ จำนวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจที่สูบบุหรี่มีจำนวนลดลงร้อยละ 50 ขึ้นไป
2.ระดับดีมาก จำนวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจที่สูบบุหรี่มีจำนวนลดลงร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 49
3.ระดับดี จำนวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจที่สูบบุหรี่มีจำนวนลดลงร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 39
นอกจากนั้น ยังมุ่งหวังให้สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เป็นสถานีตำรวจต้นแบบ “สถานีตำรวจปลอดบุหรี่” ให้กับสถานีตำรวจในสังกัดสำนักตำรวจแห่งชาติต่อไปด้วย


ในการนี้ นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และที่ปรึกษา สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ กล่าวว่าสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ ด้วยสถานีตำรวจเป็นสถานที่ราชการและเป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย จึงต้องถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด
ซึ่งสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 มีจำนวน 159 แห่งและเปิดให้บริการประชาชนตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จึงเป็นสถานที่ราชการ ที่ควรเป็นสถานที่ต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้นแบบที่ดีของประชาชนอีกด้วย และถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะประสานความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินโครงการนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


————————————-
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts