จ.พิษณุโลก ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนรุ่นที่ 22 (ชมคลิป)

จ.พิษณุโลก ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนรุ่นที่ 22

 

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนรุ่นที่ 22 โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้การต้อนรับ


เนื่องด้วยกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดนโยบายการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด โดยเน้นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนด้านการลดความเหลื่อมล้ำให้มีการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนด้วยการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้ได้รับโอกาสและการเข้าถึงบริการงานยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้างต้น สำนักงานกิจการยุติธรรมโดยส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัดจึงได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อความรู้และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts