หลายหน่วยงานเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้..

หลายหน่วยงานเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้..

 

วันที่๗มกราคมพ.ศ.๒๕๖๓นายชัชวาลย์อุ่นแก้วกรรมการบริหารองค์การตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐ(ภาคประชาชน)นายดอนวัสขุนทดผู้อํานวยการใหญ่องค์กรคุ้มครองสิทธิประชาชนรักษาประโยชน์ชาติทีมงานหลักองค์กรปกป้องพระพุทธศสนา(อปพส)นายเข้าพบนายอรรถพลเจริญชันษาอธิบดีกรมป่าไม้

ร่วมผู้อํานวยการที่ดินนายธีรยุทธสมตุ่นนายนฤพลทิพย์มนฑาผู้อํานวยการยุทธการป้องกันที่กรมป่าไม้สรุบเรื้องที่เข้าพบได้รับคําตอบที่ดีและเป็นของขวัญในวันปีใหม่ให้กับประชาชนในที่ๆมีที่ทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เข่าร่วมโครงการพิสุทธสิทธิที่ดินที่ทํากินในโครงการธนาคารที่ดินแห่งชาติ(คทช)พร้อมด้วยปัญหาที่พักสงฆ์ที่อยู่ในเขตป่สงวนแห่งชาติหรือที่ดินของรัฐที่ทางกรมป่าไม้ได้ร่วมกันปรึกษาหาแนวทางในการแก้ใขในเรื้องนี้ต่อไป

###@Tee /รายงาน

Related posts