กระบี่-สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น (ชมคลิป)

กระบี่-สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

 

 

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการดำเนินการ ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งได้จัดขึ้นที่ร้านตะวันหวาน station อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

และนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่สาธารณะ การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่นไทยโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหนึ่งในนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ และ นายนิพันธ์ โภคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิ และหน้าที่พลเมือง ของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น สิทธิอำนาจหน้าที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นการร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งคุณภาพ โดยมีสื่อมวลชนเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และเอกชน สื่อท้องถิ่น วิทยุชุมชน เครือข่ายบุคคล อป.มช.ในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 20 คน

ด้านนายนิพนธ์ โภคบุตร รอง ผอ. สนง. กกต. กระบี่เปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้สมัครลงสนามเลือกตั้งในการแข่งขันกันสูงกว่า สส. หรือการเลือกตั้งระดับชาติ โดยเฉพาะการทุจจริต การซื้อเสียง และควรให้ความรู้รณรงค์เสริมให้ประชาชนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ทั้งนี้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ด้านสังคมวัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง โดยนำความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งท้องถิ่น ไปขยายผลในชุมชน สังคม และท้องถิ่นด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด หวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น และการเลือกตั้งท้องถิ่น ด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เป็นผู้แทนท้องถิ่น รวมทั้งร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสต่อไป

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts