สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ ๓/ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ ๓/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ จัดประชุมการติดตามความคืบหน้าการจัดทำโครงการพัฒนา (ชมคลิป)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ ๓/ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ ๓/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ จัดประชุมการติดตามความคืบหน้าการจัดทำโครงการพัฒนา

 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) และ “แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) ซึ่งมีพื้นเป้าหมาย ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ที่โดยกองทัพภาคที่ ๓ ได้กำหนดการประชุม
ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มกราคม ๒๕๖๓


การประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับ
กองทัพภาคที่ ๓ ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์
ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภพหล้า ปิยะปานันท์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและการป้องกันประเทศเป็นประธาน
การประชุมหารือระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน

 

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts