ศอ.บต.ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา จชต.ในทุกมิติเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่ครบวงจร

ศอ.บต.ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา จชต.ในทุกมิติเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่ครบวงจร

 


ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประชุมมอบนโยบาย และหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา จชต. ปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.สังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ จชต. ศอ.บต. ผู้แทนสำนัก/กอง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่ จชต.ในทุกมิติ ซึ่งศอ.บต.มีภารกิจในการสร้างตำบลให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่ครบวงจร ทุกการขับเคลื่อน การพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องบูรณาการร่วมกัน โดยศึกษาบริบทปัญหาต่างๆในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และศอ.บต.จะต้องเป็นศูนย์กลางที่ครบวงจรมีข้อมูลในด้านต่างๆ สามารถเชื่อมโยงในการปฎิบัติงาน ทั้งกระทรวง ทบวง กรม โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ในสังกัดต่างๆ ขับเคลื่อนเชื่อมโยงการทำงานให้เกิดการมีส่วนรวมมากที่สุด


สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา จชต.ในปีงบประมาณ 2563 และการขับเคลื่อนประสาน เร่งรัดด้วยกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ตลอดจนแนวทางกำกับ ติดตาม และประเมินผลแผนบูรณาการแก้ไขปัญหา จชต.
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือด้านแผนการลงพื้นที่ติดตามร่วมกับกระทรวง ทบวง กรมในพื้นที่ จชต. การกำหนดประเด็นการพัฒนาตามกรอบการพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการเสริมสร้างความเข้าใจ การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนร่วมติดตามกับภาครัฐ แนวทางการส่งเสริมภารกิจด้านความมั่นคง และการกำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนบูรณาการแก้ไขปัญหา จชต. ของศอ.บต. เพื่อให้การดำเนินงานในปี 2563 เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อหาแนวทางวางแผนงานให้เป็นระบบเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงในปี 2564 อีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts