สำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย” พร้อมแนะมาตรการเข้มข้น ป้องกันไข้เลือดออก

สำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย” พร้อมแนะมาตรการเข้มข้น ป้องกันไข้เลือดออก

 


วันนี้ 10 ม.ค. 63 ที่โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายอดุลย์ มูซอ สาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส พันเอกฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สนภ.4 นทพ. หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย ที่ยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงสถานการณ์โรคในจังหวัดนราธิวาสที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย สูงกว่าจำนวนผู้ป่วย 5 ปีย้อนหลัง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยดำเนินการตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูการระบาด คือในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาทองที่ยังมีลูกน้ำยุงลายจำนวนไม่มากก่อนเข้าสู่ฤดูฝน


สำหรับกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลายในครั้งนี้ มีการรณรงค์ให้ความรู้และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยแผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ การเก็บขยะ โดยได้เดินรณรงค์จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ไปยังโรงเรียนศรสมบูรณ์ วัดประชาภิรมย์ และกลับมายังโรงเรียนเทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่างๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนําโดยยุงลาย


ทั้งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการไข้นานกว่า 2 วัน เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทราบหรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา และควบคุมโรคอย่างรวดเร็วในชุมชน ซึ่งประชาชนทุกคนต้องใส่ใจดูแลบ้านของตนเองไม่ให้มีขยะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขัง และเก็บบ้านให้โปร่งไม่มีมุมอับกลายเป็นที่เกาะพักของยุงลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของยุงลายไม่ให้มีจำนวนมาก จนเกิดการแพร่ระบาดของโรคในฤดูฝน


///////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts