อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับจ.เชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายฯ แถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5

อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับจ.เชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายฯ แถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ Chiangmai next” “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ลานเอกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดงานแถลงข่าวงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ “Chiangmai next” ที่จะได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และพระครูศรีสิทธิวิมล ดร.ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมในงานแถลงข่าวงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการก่อกำเนิดของแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี ตั้งแต่พศ. 2559 ถึง 2562 เป็นต้นมาในสมัยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น 2 ท่าน คือในสมัยท่านผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เป็นผู้ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 และท่านผู้ว่าฯประวิน ชํานิประศาสน์ ลงนามประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระยะ 4 ปีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา และในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ เราได้มีคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการทำงานตามนโยบายประชารัฐ คือมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำงานบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.) ที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ เป็นประธานโดยตำแหน่ง จึงเชื่อว่าจะเป็นโครงสร้างที่เอื้ออำนวยซึ่งกันและกันซึ่งโครงสร้างในอดีตไม่สามารถทำได้ดังนั้นจึงเป็นแรงหนุนเสริมที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดความเชื่อมโยงร่วมกันในการขับเคลื่อนบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ 2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระยะ 4 ปีพ.ศ. 2559 -2562 ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษา จบการศึกษาแล้วมีงานทำ การมีสัมมาอาชีพของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ทิ้งเด็กแม้แต่คนเดียวไว้ข้างหลังอันเป็นการสร้างความยั่งยืนตามรอยแห่งศาสตร์พระราชาอย่างแท้จริง ซึ่งผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมสนับสนุนความร่วมมือในการจัดงานปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ “Chiangmai next” ที่จะได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ และพร้อมที่จะสนับสนุนกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันต่อไป

ทางด้านศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ในนามของประธานคณะกรรมการบริหารธุรกิจเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่มาโดยตลอดและอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปประธรรมตามปณิธานที่ว่า “พลเมืองเชียงใหม่ รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ” ซึ่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปีที่ผ่านมาได้มีโครงการกิจกรรมที่เป็นรูปประธรรมหลายโครงการทั้งโครงการที่สำนักเลขานุการภาคีฯ ดำเนินการเองอาทิเช่นโครงการกองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกองทุน 10 บาท, โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง, โครงการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่, และโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีดำเนินการเช่นโครงการสร้างความตระหนักรู้สังคมสูงวัยสุขภาพดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วมกับจุฬาฯและสสส. โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โครงการ Career Academy) ร่วมกับ สวทน. เป็นต้น ด้วยในการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในแต่ละปี เป็นการกระตุ้นให้สังคมได้เห็นความสำคัญของการศึกษา และเป็นการหนุนเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่ให้รักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม รับผิดชอบ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานโดดเด่นสอดรับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่ผ่านมาให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และสาธารณชนทั่วประเทศได้รับทราบ, เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถที่เป็นความสำเร็จตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, เพื่อสรุปการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) ตามหลักวิชาการอย่างเป็นรูปประธรรมนำสู่การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในระยะต่อไป, เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาประชาชนในหน่วยงานสถาบันสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ที่มีผลงานดีเด่นสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมความตระหนักความภาคภูมิใจแก่ชาวเชียงใหม่ในการที่จะร่วมมือสร้างสรรค์การปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

โดยพระครูศรีสิทธิวิมล ดร.ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่าต้องขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับคนเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ที่ได้แสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีเจตจำนงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาของพลเมืองเชียงใหม่ให้มีคุณภาพในทุกระดับทุกพื้นที่ตามปณิธานของการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พลเมืองเชียงใหม่ รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ” รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาโดยมีโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำกองทุน 10 บาท ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปีและในปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยใช้หลักการการกระจายการมีส่วนร่วม ร่วมใช้อำเภอเป็นฐานโดยให้พื้นที่ทั้ง 25 อำเภอได้ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยใน 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้ทราบว่าเงินที่ได้รับบริจาคและนำไปใช้สำหรับเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนบุคคลหน่วยงานที่ร่วมมือและพัฒนาการศึกษา บุคคล ชุมชน หน่วยงานที่มีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่นับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถือได้ว่าเป็นโครงการของคนเชียงใหม่ โดยคนเชียงใหม่ เพื่อคนเชียงใหม่ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลดำเนินการดังสโลแกนของโครงการที่ว่า “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน” อาตมาภาพขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จด้วยหวังว่าจะให้เป็นวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำช่องว่างทางการศึกษาในพื้นที่เชียงใหม่ โดยการให้โอกาส คือการให้ชีวิต ซึ่งเราเกิดมาไม่เหมือนกันในทางพุทธศาสนาอานิสงส์แห่งการให้จะทำให้เป็นผู้รู้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมไม่ตกต่ำในทุกๆภพทุกๆชาติ และอานิสงส์นี้มีผลถึงลูกหลานวงศ์ตระกูลให้ใครเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและเป็นคนดีถ้าทำด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทนอานิสงส์ผลบุญที่ได้ก็ส่งกลับมาเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้กล่าวเชิญชวน ร่วมบริจาคสมทบ กองทุน 10 บาท ที่เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 -31 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำครั้งที่ 3 ประจำปี 63 โดยสามารถร่วมบริจาคได้ผ่านทางโรงเรียน สถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือสามารถบริจาคในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 18 มกราคม 2563 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาท่าแพชื่อบัญชีอบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา แอพพลิเคชั่นพร้อมเพย์ (PromptPay) ผ่านทาง QRCode (บาร์โค้ด 2 มิติ) เลขที่บัญชี 501-099988-9.

 

Related posts