อาชีวะจัดแถลงข่าว อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 29

อาชีวะจัดแถลงข่าว อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เป็นประธานแถลงข่าว “งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงาน กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการ วอศ.ปัตตานี เลขานุการคณะกรรมการบริหาร อวท.ระดับชาติ นายบุญช่วย กั้วศรี ผู้อำนวยการ วท.เขาวง ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผู้อำนวยการ วท.ร้อยเอ็ด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้แทนสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการ อวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อศจ. ร้อยเอ็ด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กับทุกสถานศึกษา ที่เรียก ระเบียบว่าด้วย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการประกวด การแข่งขัน การคัดเลือก เริ่มจากระดับ สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาคทั้ง 5 ภูมิภาค เพื่อเข้ามาสู่ระดับชาติ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ สอศ. จัดให้มีงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงาน กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน อวท. ระดับชาติ แบ่งกิจกรรมออกเป็น งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดประกวดนิทรรศการการนำเสนอผลการดำเนินงานของสมาชิกดีเด่นและองค์การมาตรฐานดีเด่น และการแข่งขันประกวดร้องเพลงและวงดนตรีสากล จัดขึ้น ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น ในส่วนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน จำนวน 101 ทักษะ แบ่งตามประเภทวิชาอุตสาหกรรม 41 ทักษะ จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประเภทวิชาพานิชยกรรม บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 32 ทักษะ จัดแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ทักษะพื้นฐาน 24 ทักษะ และทักษะหลักสูตรระยะสั้น 4 ทักษะจัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ทั้งนี้ มีนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา องค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่น คณะผู้บริหาร สถานศึกษาภาครัฐ 376 แห่ง และเอกชน 30 แห่ง รวม 12,000 คน เข้าร่วมงาน

“ซึ่งในการจัดการประชุม อวท. ระดับชาติ สอศ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้เรียน ที่จะได้พัฒนาทักษะต่างๆ จากการเรียน ให้เป็นไปตามฐานสมรรถนะและเป็นการทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเกิดเป็นคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาอย่างแท้จริง และเป็นการสร้างค่านิยมผู้เรียน ผู้ปกครอง ประชนชน เห็นถึงสมรรถนะของผู้เรียนอาชีวะ พร้อมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดร.ชาติชาย กล่าวปิดท้าย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 9 มกราคม 2563

 

Related posts