ดร สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธาน เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 (ชมคลิป)

ดร สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธาน เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมี นายจเด็จ กลิ่นชื่น ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ กรมฝนหลวง และการบินเกษตรร่วมพิธีเปิด

 

 

ด้วยในวันเสาร์ ที่ 2 ของเดือนมกราคมทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไปโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตระหนักถึงความสำเร็จของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดงานวันเด็กขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ ความสนุกสนานจิตใจรื่นเริงเบิกบานกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตระหนักในสิทธิหน้าที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวชุมชนและสังคม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประพฤติตัวที่ดีเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในงานวันเด็กที่สนามบินเกษตรในวันนี้ประกอบไปด้วยการบินโชว์ของอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกองทัพอากาศและการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์จากกรมทหารราบที่ 4 กองการบินกระทรวงจิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรถจี๊ปโบราณจากกลุ่มจิ๊ปคอนหวันรวมทั้งการแสดงบนเวทีการเล่นเกมต่างๆมากมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความสุขในวันเด็กงานที่สนามบินเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

 

Related posts