จ.พิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (ชมคลิป)

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ เวทีกลาง บริเวณลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

 

กองทัพบกมีนโยบายให้จัดกิจกรรมทางทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของทหาร รวมทั้งได้เห็นถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่นำมาจัดแสดง เพื่อให้เห็นถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ การมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

พร้อมนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้มีความรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องของพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจสืบสานต่อเนื่องตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการจิตอาสาพระราชทานควบคู่ไปกับความบันเทิง


ในส่วนของกองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดกิจกรรม ณ เวทีกลางบริเวณลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา ,พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ ๓ และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ ๓ (กลางแจ้ง) พร้อมนี้หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์ โดยบุตรหลานของกำลังพล และบุคคลภายนอก สามารถร่วมกิจกรรมได้ และบริเวณหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์อาทิ รถถัง ปืนใหญ่ ฯลฯ มีอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ไว้บริการสำหรับให้เด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัด ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถและค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
คำขวัญวันเด็ก เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts