ระยอง – เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการสำนักงานสีเขียว สร้างความรู้ ความเข้าใจพนักงานและเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาวะโลกร้อน ตั้งเป้าเป็นเทศบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระยอง – เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการสำนักงานสีเขียว สร้างความรู้ ความเข้าใจพนักงานและเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาวะโลกร้อน ตั้งเป้าเป็นเทศบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ม.ค.2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการสำนักงานสีเขียว กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา มีนายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายสมชาย ทรัพย์สิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา

นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา นางนุชนาถ สุขาวดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา ร่วมเป็นเกียรติฯ ทั้งนี้ภายในงานทีการอบรมชี้แจงโครงการและกรอบงานโครงการสำนักงานสีเขียว แนวทางการพัฒนาสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์สำนักงานสีเขียว การจัดทำแบบตรวจประเมินเบื้องต้นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้ รวมทั้งเทศบาลตำบลทับมา ยังได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวด้วย

นายประเสริฐ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสำนักงานสีเขียว และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลด ปริมาณขยะโดยการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดละเลิกการใช้สารเคมีอันตราย รวทั้งการจัดซื้อ จัดจ้าง ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะนำไปสู่การช่วยลดภาวะโลกร้อนต่อไป….

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts