เลขาธิการศอ.บต. ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เลขาธิการศอ.บต. ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 


ที่ ห้องธารทอง ชั้น 3 โรงแรมมารีน่า อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอำเภอสุไหงโกลก โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอ สุไหงโก-ลก ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานสำคัญของจังหวัดนราธิวาส อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นายกเทศมนตรีอำเภอสุไหงโกลก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมนักธุรกิจมุสลิม สมาคมผู้ประกอบการโรงแรม สมาคมการท่องเที่ยว หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วม


ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีการเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญที่น่าสนใจจากหลายภาคส่วนต่อการพัฒนาเมืองชายแดนอำเภอสุไหงโกลก อาทิ การส่งเสริมสิทธิทางภาษี และสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน การสร้างสะพานคู่ขนาน การพัฒนารถไฟรางคู่ การเปิดด่านชายแดนบูเก๊ะตา ในส่วนด้านการท่องเที่ยวได้มีการนำเสนอ ให้กำหนดโซนการท่องเที่ยว เช่นโซนไชน่าทาวน์ การทบทวนมาตรการการตรวจค้นนักท่องเที่ยว การพัฒนาสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการสร้างแลนด์มาร์คเพื่อดึงดูดความน่าสนใจ และด้านการศึกษาให้มีการพัฒนาหลักสูตร Education Hub ใช้ภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้สามารถยกระดับการสื่อสารรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การพัฒนาเมืองชายแดนของพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งอำเภอสุไหงโกลก อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง อำเภอเบตง อำเภอนาทวี อำเภอสะเดา และอีกสองด่านชายแดนที่จังหวัดสตูล ล้วนต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งทุกวันนี้มีความพยายามอย่างสุดความสามารถจากระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ โดย ศอ.บต. ในฐานะหน่วยนำการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุน ผลักดัน และเติมเต็มให้กับหน่วยงานในพื้นที่สามารถพลิกฟื้นเมืองชายแดนโดยเฉพาะอำเภอสุไหงโกลกให้กลับมามีความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง ทั้งนี้รัฐบาลได้มีกำหนดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดนราธิวาส ในห้วงเดือนมกราคม 2563 รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานำเรียนในระดับสูงสุดต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts