พิษณุโลก : ดันสหกรณ์หลักเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลิตผลเกษตร (ชมคลิป)

พิษณุโลก : ดันสหกรณ์หลักเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลิตผลเกษตร

 

วันนี้ (13 ม.ค.62) นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ด้านการดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิกสูงสุด โดยมีนายสุเทพ ช่วยอุระชน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 นายรู้ จันทะคุณ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก


นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึ่งในสหกรณ์ 823 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์หลักระดับอำเภอ โดยทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตเกษตร การส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด มีสมาชิก จำนวน 4,888 คน มีทุนดำเนินงาน จำนวน 326,937,795.08 บาท สหกรณ์ใช้เงินทุนภายในของตนเองมาบริหารจัดการธุรกิจภายในองค์กร โดยเปิดให้บริการแก่สมาชิกด้านธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรับฝากเงิน และได้เริ่มดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลเกษตร ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก


ด้าน นายรู้ จันทะคุณ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ได้เปิดจุดบริการรวบรวมรับซื้อผลผลิตเกษตรกรตามฤดูกาลจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ตั้งเป้ารวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 6,000 ตัน และมันสำปะหลัง จำนวน 12,000 ตัน โดยมีปริมาณการรวบรวมผลผลิต จำแนกเป็น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบบฝัก จำนวน 473,760 กิโลกรัม มูลค่า 2,114,3345 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบบเมล็ด จำนวน 290,900 กิโลกรัม มูลค่า 1,857,069 บาท และมันสำปะหลัง จำนวน 802,730 กิโลกรัม มูลค่า 1,760,579 บาท โดยสหกรณ์รับซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ตันละ 100-200 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ก่อนนำผลผลิตที่รับซื้อไว้ขายต่อให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts