ศอ.บต. รับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการยกระดับการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ศอ.บต. รับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการยกระดับการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

 


ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการหาแนวทาง เพื่อยกระดับการค้าชายแดนไทย และรับฟังปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทย – มาเลเซีย โดยมี ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นายด่านศุลกากรจังหวัดยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของด่านการค้าชายแดน และเสนอปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น อาทิ การรอง รับการทำงานของท่าอากาศยานนานาชาติเบตงให้มีความสะดวกสบาย แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ช่องทางตรวจพาหนะขาเข้าไม่คล่องตัว ให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นช่องทางตรง ปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาการเวรคืนที่ดิน ช่องตรวจการเข้าออกรถยนต์สินค้า ให้ขยายใหญ่กว่าปกติ การจัดตั้งร้านค้าปลอดภาษีในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก ปัญหาเส้นทางคมนาคม โลจิสติกส์ ไฟฟ้า ห้องน้ำทรุดโทรม เครื่องเอ็กซ์เรย์สัมภาระของบุคคล ฯลฯ รวมถึงแนวทางการพัฒนาด่านการค้าชายแดนของแต่ละด่านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสามารถยกระดับการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป


ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การพัฒนาด่านพรมแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นมิติของการพัฒนานั้น ทั้งในส่วนของการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาความมั่นคงล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในการพัฒนาด่านพรมแดนจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นจุดเปลี่ยน และสามารถเชื่อมโยงให้ภาคใต้ตอนล่างเกิดการค้าชายแดนที่สูงขึ้น ดังนั้นการพัฒนาจะสมบูรณ์แบบได้ ต้องทำให้เยาวชน และประชาชนในแผ่นดินใต้มีอาชีพ มีรายได้ มีโอกาส ตลอดจนมีสถานะทางสังคมที่มั่นคง อีกทั้งจะต้องทำความเข้าใจ ถึงการอยู่ร่วมกันในเชิงอัตลักษณ์ ซึ่งหากการพัฒนาชายแดนไทย – มาเลเซีย มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เศรษฐกิจในพื้นที่สามารถยกระดับขึ้นมาได้ นักลงทุนมีการเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น จะทำให้หลายอย่างในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และความรุนแรงก็จะเบาบางลงในที่สุด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts