ศรีสะเกษ องค์กรครู 4 ภูมิภาคประกอบพิธีเชิดชูครูผู้สละชีวิตเพื่อรักษาอุดมการณ์ ในวันครู ปี 63

ศรีสะเกษ องค์กรครู 4 ภูมิภาคประกอบพิธีเชิดชูครูผู้สละชีวิตเพื่อรักษาอุดมการณ์ ในวันครู ปี 63

 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63 นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) กล่าวว่า สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) องค์กรครู 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย สหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมครูภาคกลาง สมาพันธ์ครูภาคใต้ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมการศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย สหภาพครูแห่งชาติ สมาคมศึกษานิเทศก์ เครือข่ายตรวจสอบภายในฯ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพฐ. เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กแห่งประเทศไทย ซึ่งทุกองค์กรข้างต้นล้วนแต่เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมของครู รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูโดยอิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง รูปแบบกิจกรรมเป็นไปโดยอิสระ

นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการขยายผลองค์ความรู้ความเข้าใจและนำเสนอเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 การกระจายอำนาจทางการศึกษา พ.ร.บ.สภาครูฯ 2546 ให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการการศึกษา สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารทางการศึกษา ตลอดทั้งผู้นำครูทั่วประเทศ เพื่อระดมความคิดเห็นในการหยุดยั้งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ความมั่นคงของชุมชน เพื่อสังเคราะห์ความคิดที่พบปัญหา

และแนวทางการแก้ปัญหาการศึกษาชาติ เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องนาไปสู่การแก้ปัญหาการศึกษาที่ถูกทาง ดังนั้น จึงได้ร่วมกันจัด “กิจกรรมนำเสนอและรับฟัง แนวทางการจัดการศึกษาและยกร่างกฎหมายการศึกษาขององค์กรวิชาชีพครู” ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 อาคารรัฐสภาเกียกกาย กรุงเทพฯ โดยเวลา 10.00 น.ผู้นำองค์กรครูจะทำพิธีเชิดชู “ครูผู้สละชีวิตเพื่อรักษาอุดมการณ์” ครูครอง จันดาวงศ์ และ ครูจูหลิงต้นกล้าอุดมการณ์ ครูจูหลิง ปงคำมูล เนื่องในวันครูครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกราคม 2563 นี้

//////////

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

Related posts