ศอ.บต.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผนแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ

ศอ.บต.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผนแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ

 


ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงานชลประทานที่ 17 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตร ชลประทาน วันนี้เป็นการมาพบปะกันเพื่อรับทราบข้อมูลและรวบรวมเป็นภาพใหญ่โดยมี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ประสาน และบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อมาช่วยกันเติมเต็มให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น


ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น ในพื้นที่จังหวัดยะลา ลุ่มแม่น้ำปัตตานี บางนรา ในเรื่องของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีความเสี่ยง ตลอดจน คุณภาพน้ำ ในช่วงฤดูน้ำท่วม น้ำแล้ง ความรุนแรงที่จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง ความสูง ปริมาณน้ำในพื้นที่ ระยะเวลาน้ำท่วมขัง รวมทั้งได้มีข้อเสนอการแก้ไขและการป้องกันในภาพรวมและเสนอแผนเพื่อเตรียมการและรับมือ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวอีกด้วย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts