เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563

 

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดงาน นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน นายปารเมศ แสงสว่าง นายอำเภอเนินมะปราง กล่าวต้อนรับ ณ วัดวังขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกรกว่า 300 ราย เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน เพื่อที่เกษตรกรจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาไร่นาของตนเอง

กิจกรรมด้านคลินิกที่เปิดให้บริการ ได้แก่ คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts