พิษณุโลกบูรณาการหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่บริการประชาชน (ชมคลิป)

พิษณุโลกบูรณาการหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่บริการประชาชน

 

วันนี้ (15 ม.ค.62) นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเปิดให้บริการด้านวิชาการเกษตร การส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างครบวงจร โดยนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายพงศธร ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายนพดล จัตุรัส ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังทอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ณ วัดวังขวัญ ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก


นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ขึ้น โดยมีเป้าหมายจัดในพื้นที่ที่ห่างไกล เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง จัดขึ้นในรูปแบบการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบครบวงจร จากการบูรณาการจัดงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกสหกรณ์ คลินิกข้าว คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ และคลินิกบัญชี เป็นต้น


นอกจากนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร การฝึกสอนอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการออม การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การเปิดให้บริการทางวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี และมีรายได้จากการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น

 

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts