“ลูกหลานทุกคน คือ อนาคตของชาติ ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความเพียร กับอีกมีความซื่อสัตย์สุจริต จึงมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อชาติบ้านเมืองสืบไป”

 

“ลูกหลานทุกคน คือ อนาคตของชาติ ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความเพียร กับอีกมีความซื่อสัตย์สุจริต จึงมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อชาติบ้านเมืองสืบไป”

ณ สถานพินิจฯ จ.ลำปาง บ่ายวันที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 15.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและ

กรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด นักศึกษาฝึกงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหลานเยาวชนไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

 

/ปนัดดา
จ.ลำปาง
17 ม.ค. 63

#วุฒิสภา#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

Related posts