งานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี 2562 (ชมคลิป)

งานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี 2562

 

 

จังหวัดปราจีนบุรีโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปราจีนบุรีและองค์กรคนพิการจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการพัฒนาศักยภาพคนพิการการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการด้านต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม จึงได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 หน้าอาคาร 95 ปีโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุงอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีผู้ร่วมงานในวันนี้ ทั้งสิ้นจำนวนกว่า 600 คน มีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่องค์กรหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการประจำปี 2562 จำนวน 3 แห่งมอบโล่เกียรติคุณให้แก่คนพิการต้นแบบดีเด่นจำนวน 1 รายมอบประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบจำนวน 7 รายการประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรคนพิการจำนวน 7 แห่งมอบโล่เกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการดีเด่นด้านการจัดงานคนพิการจำนวน 1 แห่ง และมอบประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการทั่วไปดีเด่นจำนวน 2 แห่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนพิการจำนวน 100 ชุดการจัดนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรคนพิการภายใต้ประเด็นหลักสร้างการมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้นำคนพิการสู่เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนพ.ศ 2030 และการจับสลากชิงรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและการมีส่วนร่วมแก่คนพิการ

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณ กิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี

Related posts