พะเยา ปั่นส่งเสริมสิทธิคนพิการ พร้อมมอบป้าย Accessibility for all เพื่อการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอิสระ (ชมคลิป)

พะเยา ปั่นส่งเสริมสิทธิคนพิการ พร้อมมอบป้าย Accessibility for all เพื่อการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอิสระ

 

 

นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นส่งเสริมสิทธิคนพิการและมอบป้าย Accessibility for all พร้อมทั้งปล่อยขบวนปั่นส่งเสริมสิทธิคนพิการ จำนวนกว่า 300 คัน นำร่องขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง ในการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคารสถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยมี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พมจ.พะเยา ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน และคนพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมงาน ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม สวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา


นายสากล เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการ มีสิทธิได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ ด้วยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนทั้งมวลในพื้นที่สาธารณะ สำหรับการออกกำลังกาย แหล่งท่องเที่ยวศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ และสถานที่บริการของภาคเอกชนให้ครอบคลุม ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้คนพิการสามารถเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม รวมถึงการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเสมอภาคและปกติสุข

สำหรับโครงการปั่นส่งเสริมสิทธิคนพิการ และมอบป้าย accessibility for all นับเป็นโครงการนำร่องขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง ในการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคารสถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยขอให้ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมมือ ร่วมใจกันในการเฝ้าระวังปัญหา และแจ้งข้อมูลด้านการละเมิดสิทธิคนพิการ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแก่คนพิการให้กับกระทรวง พม. เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือคนพิการอย่างเหมาะสมต่อไป


ภาพ/ข่าว พรรณณีย์ มูลเทศ

Related posts