วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ลงนามความร่วมมือทางการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน (ชมคลิป)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ลงนามความร่วมมือทางการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

 

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในพิธี นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรือเสาะ พร้อมด้วยนางสาวนูรี เดวาดาแล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ อำเภอรือเสาะ ได้ร่วมกับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาทักษะอาชีพโครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน ท่ามกลางสักขีพยานจำนวนมาก ณ วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ อำเภอ รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า โครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม ความรู้ทางด้านการตลาด การส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสหกรรม ปลูกฝังเจตคติที่ดีและสร้างวินัยในการทำงาน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานนั้นคือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งสนับสนุนด้านงบประมาณ วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ อำเภอรือเสาะ สนับสนุน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะสนับสนุนด้านวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ว่างงาน


นายสาคร ปานจีน หัวหน้าโครงการได้กล่าวว่า โครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน มีกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน การเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการในชุมชน การฝึกอาชีพชุมชน(การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป) การเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการจัดกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นที่ วิสาหกิจชุมชน แฮนด์ อินแฮนด์ อำเภอรือเสาะ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
การลงนามบันทึกความร่วมมือทางการพัฒนาทักษะอาชีพในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข อย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ และมีเศรษฐกิจชุมชนที่ดีในชุมชน


####แมะอานิง สะอะ /ข่าว นราธิวาส

Related posts