พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท)​ เข้าร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อน โครงการกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตำบล โดย ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท)​ เข้าร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อน โครงการกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตำบล โดย ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

 

เมื่อ 20 ม.ค.​63, 0930
พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท)​ เข้าร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อน โครงการกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตำบล โดย ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการนี้ ได้พบปะพูดคุย กับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นตำบลเขาแดงโดยการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการสร้างสันติสุขด้วยการพูดคุย อย่างเข้าใจกัน รวมทั้งให้มีความเชื่อมั่นต่อนโยบายของ พล.ท.พรศักดิ์ พลูสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ซึ่งมอบให้เจ้าหน้าที่รัฐนำมาปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขของชุมชนด้วยการร่วมมือกันของทุกฝ่าย พร้องทั้งแลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ บ้านเขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

Related posts