คณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ (ชมคลิป)

คณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ (ภาคประชาชน )สำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม พบกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ กลุ่มเกษตรกรชาวแม่วิน อำเภอแม่วาง เพื่อติดตามข้อมูลสอบถาม ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่เกษตรกรให้มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระบุพบปัญหาจำนวนมากต้องเร่งช่วยเหลือ

 

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ (ภาคประชาชน )สำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดเชียงใหม่ และประธานเครื่อข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วยนายสังคม แสนบุดดี รองประธานกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ(ภาคประชาชน)จังหวัดเชียงใหม่ ด้านสังคม ,นางพรรณงาม สมณา ที่ปรึกษาฯด้านวิชาการ และนางพรรณวดี พลอยทับทิม ทีปรึกษาฯด้านเศรษฐกิจ ,นายเชษฐา หิมอนุกุล ที่ปรึกษาฯด้านสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามที่ได้รับหนังสือประสานจากผู้ตรวจราชการ สำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรี โครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร/ข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรับเรื่องราวสะท้อนปัญหา/อุปสรรค และความต้องการ ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยมีนายธรรมนูญ สินธิคุณ เกษตรอำเภอแม่แจ่ม นำกลุ่มเกษตรกร จำนวนกว่า 50 ราย เข้าร่วมรับฟัง บรรยายสรุป


สำหรับพื้นที่อำเภอแแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเกษตรกรทั้งหมด 8,000 กว่าราย เกษตรกรทั้งหมด 90 เปอร์เซ็นต์ ทำการปลูกข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว และข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ขายเชิงพาณิชย์ โดยกลุ่มเกษตรกร ได้เรียกร้องขอให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือ ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน และข้าเปลือกเหนียว ราคาตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 20 ตัน
สำหรับการปลูกข้าวโพดมีจำนวนพื้นที่กว่า 120,000 ไร่ ปลูกในป่าพื้นที่ป่าทำกิน ส่วนใหญ่จะทำการปลูกข้าวโพดในช่วงตั้งแต่เดือน พ.ค.-มิ.ย. และทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน พ.ย.-ม.ค. มีการนำสินค้าเมล็ดข้าวโพดไปจำหน่ายให้กับธนาคารเพื่อการเกษตร เพียงแห่งเดียว จึงเรียกร้องให้มีการรับชื้อเมล็ดข้าวโพดจากสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารกรุงไทย พร้อมทั้งมีความต้องการให้ทางรัฐบาลประกันราคาสินค้าทั้งลำไย และมันสำปะหลัง อีกด้วย


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่าในช่วงเช้าวันเดี่ยวกันนี้ ทางประธานกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ (ภาคประชาชน )สำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดเชียงใหม่ และประธานเครื่อข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยการนำของนายสว่าง ธาตุอินจันทร์ และคณะที่ปรึกษาฯได้เดินทางลงพื้นที่บ้านแม่ยาว หมู่ 14 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีการพบปะกลุ่มเกษตกรจำนวนกว่า 30 คน จากจำนวน 50 หลังคาเรือน เพื่อติดตามดูงานการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร (Agri Map )ให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ำและคุณภาพดิน เพื่อจูงใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลียนมาทำเกษตรกรรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพือให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวตที่ดีขึ้น โดยมีนายฉัตรชัย ทอนผม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานฯ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ นำกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับเข้าร่วมโครงการ


ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 14 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วางเชียงใหม่ มีความต้องการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ถึงแม้ว่ามีพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าเขาลาดชัน มีความแห้งแล้ง มีเพียงฤดูฝนเท่านั้นที่จะสามารถปลูกข้าวได้ และกลุ่มเกษตรกร มีความต้องการแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค -บริโภค โดยทางคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ(ภาคประชาชน)สำนักนายกรัฐมตรี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร้บเรื่องไว้ เพื่อนำเสนอไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีให้การช่วยเหลือต่อไป.********************

Related posts