กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือภัยแล้ง (ชมคลิป)

กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือภัยแล้ง

 

พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สำหรับโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ สนามหน้า กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.


ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติให้ กองทัพภาคที่ ๓ สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สำหรับโครงการรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และเมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหม ได้กรุณาสั่งการในนาม นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้หน่วยเร่งรัดเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยกองทัพบก รับผิดชอบในด้านการขุดเจาะบ่อบาดาลในส่วนของพื้นที่นอกเหนือจาก ด้านการอุปโภคบริโภค และ ด้านการเกษตร โดยมีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒๐๙ โครงการ


กองทัพภาคที่ ๓ ได้มอบหมายให้ กองพลพัฒนาที่ ๓ รับผิดชอบการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ ๓ จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดนครสวรรค์ รวมจำนวน ๔๗ แห่ง ซึ่งกองพลพัฒนาที่ ๓ ดำเนินการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าดำเนินการเจาะบ่อบาดาล เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ เป็นต้นไป โดยเริ่มดำเนินการเจาะบ่อบาดาล ที่ บ้านสระโคล่ หมู่ ๑๐ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความลึก ๑๓๐ เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน ๕๐ ครัวเรือน ๑๗๐ คน และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง ๔๗โครงการ ประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดจะได้รับประโยชน์ มีจำนวน ๘,๘๑๑ ครัวเรือน ประชาชน จำนวน ๓๐,๐๑๐ คน และการดำเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้ง ๓ จังหวัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘ แห่งดังนี้
ลำดับ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวนประชากร
๑ ๑๐ สัน เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ๑๐๐ ๓๐๐
๒ ๑๐ สัน เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ๑๐๐ ๓๐๐
๓ ๖ ขามสุ่ม สันทราย พร้าว เชียงใหม่ ๑๐๐ ๕๐๐
๔ ๑๔ ผาแดง สันทราย พร้าว เชียงใหม่ ๘๐ ๔๐๐
๕ ๑๐ ศรีประดู่ แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ ๒๙๐ ๖๒๘
๖ ๑๓ เฉลิมราช แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ ๕๓ ๑๕๐
๗ ๑๐ นาเม็ง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ๑๐๐ ๕๕๐
8 1 บ้านป่าเล่า แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 179 430


๒. จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๙ แห่ง ดังนี้
ลำดับ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวนประชากร
๑ ๔ เนินสว่าง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก ๔๐๐ ๑๒๐๐
๒ ๑๐ สระโคล่ หัวรอ เมือง พิษณุโลก ๕๐ ๑๗๐
๓ ๙ ป่าแดง หัวรอ เมือง พิษณุโลก ๔๕ ๑๕๐
๔ ๖ ยางเอน ท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก ๓๓๗ ๑๑๐๐
๕ ๘ แขก ท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก ๘๙ ๒๘๐
๖ ๓ เกาะพู บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก ๓๐๐ ๑๐๐๐
๗ ๕ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก ๙๐ ๓๐๐
๘ ๑๐ บึงช้าง ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก ๖๐๐ ๒๐๐๐
๙ ๘ ท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก ๒๐๐ ๖๐๐

๓. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๓๐ แห่งดังนี้
ลำดับ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวนประชากร
๑ ๑๑ กระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ ๔๐๐ ๑๔๐๐
๒ ๑๑ วัดกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ ๓๐๐ ๑๐๕๐
๓ ๑๔ วังสำราญ วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ ๒๐ ๗๐
๔ ๑๖ ไร่ใหญ่ วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ ๑๘๐ ๖๓๐
๕ ๑ บ้านกระทุ่มทอง กลุ่มไผ่งาม แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ๓๐ ๑๐๕
๖ ๒ วัดคลองน้ำโจน แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ๑๔๗ ๕๑๕
๗ ๔ วัดเขาพรหมมาราม บ.ถังแดง แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ๒๐๓ ๗๒๕
๘ ๕ กลุ่มวัดไทรทอง บ.ไร่ไทรทอง แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ๑๕๐ ๕๒๕
๙ ๕ กลุ่ม รร.ไทรทอง บ.ไร่ไทรทอง แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ๓๐ ๑๐๕
๑๐ ๕ กลุ่มนาดีบ.ไร่ไทรทอง แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ๒๐ ๗๐
๑๐ ๖ หนองไอสา แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ๖๐ ๒๑๐
๑๒ ๙ หลังอำเภอบ.เขาแม่กระทู้ แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ๔๕๐ ๑๕๗๕
๙ หลังที่ว่าการอำเภอแม่วงก์บ.เขาแม่กระทู้ แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ๔๕๐ ๑๕๗๕
๑๔ ๙ เขาแม่กระทู้ แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ๔๕๐ ๑๕๗๕
๑๕ ๙ หนองปลาไหล แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ๔๕ ๑๕๘
๑๖ ๑ วังซ่าน วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ๑๒๐ ๔๒๐
๑๗ ๖ สระนางสรง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ๑๒๖ ๔๔๑
๑๘ ๑๐ เขาเด็กเลี้ยงวัว นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ๘๐ ๒๘๐
๑๙ ๑๑ ตลาดวัว นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ๑๖๗ ๕๘๕
๒๐ ๑๔ น้ำพุ นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ๖๐ ๒๑๐
๒๑ ๒ เขาสามยอด เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ๑๓๕ ๔๗๓
๒๒ ๘ สระบัวเหนือ เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ๑๔๔ ๕๐๔
๒๓ ๑ วัดวังข่อยสามัคคีธรรม วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ๔๒๕ ๑๔๘๘
๒๔ ๒ บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ๕๑๕ ๑๘๐๓
๒๕ ๓ เนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ ๒๑๗ ๗๖๐
๒๖ ๕ ท่าลวก เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ ๘๐ ๒๘๐
๒๗ ๖ เนินไร่ เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ ๗๐ ๒๔๕
๒๘ ๑ หนองโสน อ่างหิน โกรกพระ นครสวรรค์ ๑๔๘ ๕๑๘
๒๙ ๑๕ รร.คลองลาน หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ๔๒๖ ๑๔๙๑
๓๐ ๓ อ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ๕๐ ๑๗๕

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts