ศอ.บต. ร่วมกับ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กอ.รมน.ภาค 4 สน. และสถาบันทางการศึกษาในพื้นที่ ร่วมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) เพื่อสร้างความใจในสถานการณ์ข้อเท็จจริงแก่นักเรียน นักศึกษา

ศอ.บต. ร่วมกับ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กอ.รมน.ภาค 4 สน. และสถาบันทางการศึกษาในพื้นที่ ร่วมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) เพื่อสร้างความใจในสถานการณ์ข้อเท็จจริงแก่นักเรียน นักศึกษา

 

ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศอ.บต. จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองงานวิจัยจัดทำชุดความรู้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม และมีพล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล อธิการบดีมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงร่วมของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ พร้อมรับหลักการการปรับเปลี่ยน MOU เป็น MOA เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าวเปิดการประชุมว่า สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้สอดคล้องและอำนวยให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองงานวิจัยฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเป็นผู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ความไม่สงบแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากขณะนี้ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากรัฐบาล นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม ที่ผ่านมา อีกทั้งประเทศมาเลเซียยังได้กำหนดให้มีการจัดประชุมพบปะพูดคุยเรื่องสันติสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือวางแนวทางการแสดงตัวตนของผู้ที่มีนัยยะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งเป็นโอกาสในการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองงานวิจัยฯทั้งสิ้น

สำหรับร่างบันทึกข้อตกลงร่วมของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ เป็นการทำ MOA ร่วมกันของเครือข่ายทางวิชาการในพื้นที่ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลักดันและประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล และเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความคิด ทัศนคติ ค่านิยมและการแสดงออกของพฤติกรรมอันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์สันติสุขและการพัฒนาสังคมในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกของนักเรียนนักศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมลงนามในห้วงการประชุมครั้งต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts