ระยอง – คณะผู้บริหาร กลุ่ม GC เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพร ผู้บริหารในจังหวัดระยอง

ระยอง – คณะผู้บริหาร กลุ่ม GC เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพร ผู้บริหารในจังหวัดระยอง

 

เมื่อเร็วนี้ คณะผู้บริหาร กลุ่ม GC นำโดย นายชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายธีระพล หมื่นภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด นายสวัสดิ์ เกตุวงศ์วีระชาติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นางวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด นายวิทยา พิณเมืองงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด และคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพร ขอคำแนะนำการดำเนินงานต่างๆ จาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ฯลฯ ด้วย

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts