ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ 60 พรรษา นวมินทราชินี ไอปาโจ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ 60 พรรษา นวมินทราชินี ไอปาโจ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 

วันที่23ม.ค.63นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ 60 พรรษา นวมินทราชินี ไอปาโจ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สมาคมแม่บ้านตำรวจ,ทหาร,มหาดไทย และสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับ


นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ 60 พรรษา นวมินทราชินี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การรับทราบปัญหาและการวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ ในด้าน การพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบ ด้านบริหาร บริการ วิชาการ บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและมีความร่มรื่นสวยงาม สะอาด และสะดวกต่อการให้บริการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นแบบอย่างและเป็นแม่ข่าย แก่สถานีอนามัยทั่วไปที่อยู่ใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ แห่งนี้ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล สมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยจัดสร้างขึ้นจังหวัดละ 1 แห่ง และมีบางจังหวัดได้สร้างขึ้น 2 แห่ง จึงมีจำนวนทั้งหมด 80 แห่งทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้มี ความสง่างามสมพระเกียรติ มีความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน

///////////////////////
ข่าว​/กรียา/นราธิวา​ส

Related posts