“สหกรณ์จังหวัดร่วมสร้างเครือข่ายดินและปุ๋ย”

“สหกรณ์จังหวัดร่วมสร้างเครือข่ายดินและปุ๋ย”

 


วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สานุศิษย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อการบริหารจัดการกลุ่ม” ในเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยชุมชนระดับอำเภอ 18 อำเภอ ประธานกรรมการและเกษตรกร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน รวม 45 คน

///ตั้ก..ข่าว/ภาพ ทีมข่าว นสพ คน นคร สกล…รายงาน

Related posts