สกลนคร….ปลื้มสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน เรียนรู้จากของจริง ใช้หลักการสหกรณ์ สร้างสำนึก ประหยัด ออมทรัพย์ ขยายสู่ครอบครัว ชุมชน

สกลนคร….ปลื้มสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน เรียนรู้จากของจริง ใช้หลักการสหกรณ์ สร้างสำนึก ประหยัด ออมทรัพย์ ขยายสู่ครอบครัว ชุมชน

 

นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เผยว่า สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตย ที่ควบคุมโดยสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน การกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิก
หลักการสหกรณ์ คือ “แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม” ซึ่งประกอบด้วยการที่สำคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง,การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย ,การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก,การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ,การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ,การร่วมมือระหว่างสหกรณ์และการเอื้ออาทรต่อชุมชน


ปัจจุบันระบบสหกรณ์ได้ถูกนำมาขยายต่อประชาชนอย่างมาก สำหรับในส่วนของจังหวัดสกลนคร มีสหกรณ์หลากหลาย และมีการจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน ทั้งนี้โดยมีสำนักงานสหกรณ์จั้งหวัดไปดูแลโดยหลักการสหกรณ์ดังกล่าว ซึ่งสหกรณ์เป็นองการพื้นฐานประชาธิปไตย
นางสาวอัจฉริยา อินธิแสน ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่าเมื่อ 24 มกราคม 2563 ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ณ โรงเรียนบ้านกุงศรี โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน การบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการให้ประชุมประจำทุกเดือน แนะนำการจัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ และการเกษตรในครัวเรือนเพื่อให้นักเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพบว่าสหกรณ์นักเรียนมีการพัฒนาก้าวไกล เด็กนักเรียนเรียนรู้และบางแห่งสามารถจัดทำบัญชีได้เอง และทำงบบัญชีได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดีภูมิใจ และกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่เด็กนักเรียนสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้ เช่นการทำบัญชีรายรับ ร่ายจ่าย การประหยัด การออมตลอดจนความสามัคคี ร่วมทำงานเป็นกลุ่ม”


/////////////นพรัตน์…ข่าว/ภาพ…ทีม ข่าว.นสพ.คน นคร สกล…รายงาน

Related posts