นายอำเภอเมืองนราธิวาส เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หวังลดจำนวนผู้ป่วย

นายอำเภอเมืองนราธิวาส เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หวังลดจำนวนผู้ป่วย

 


วันที่ 25 ม.ค.63  ที่โรงเรียนยารอ ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรม big clianing day เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้าน ครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาร่วมกันจำนวน 200 คน


ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยตั้งแต่ในปี 2560 พบว่าเป็นพี่ที่มีการระบาดของประเทศไทยมีผู้ป่วยสาสม 121,696ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิตหนึ่ง 127ราย ในช่วงปลายปียังคางมีรายงานผู้ป่วยมีไข้สูงลอย และเกินมาตรฐานย้อนหลัง5 ปีอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าโอกาสที่จะระบาดหนักในปี 2563


ทางอำเภอเมืองเห็นความสำคัญของปัญหาทางด้านสาธารณสุขดังกล่าวที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงได้กำหนด จัดกิจกรรม big clianing day เพื่อควบคุมและป้องกันไข้เลือกออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดในแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่างๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือกออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนให้ออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพต่อไป


/////////////////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts