สถานพินิจฯ จ.สมุทรปราการ “ความเคารพ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้จักเกรงใจผู้อื่น และมีความเพียร จะทำให้เกิดสิ่งดี ๆ แก่ชีวิตตนและสังคม ขอทุกคนจงมีความมุ่งมั่น”

สถานพินิจฯ จ.สมุทรปราการ “ความเคารพ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้จักเกรงใจผู้อื่น และมีความเพียร จะทำให้เกิดสิ่งดี ๆ แก่ชีวิตตนและสังคม ขอทุกคนจงมีความมุ่งมั่น”

 

วันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 63 เวลา 13.30 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ,

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของเยาวชนไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

#วุฒิสภา#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

/ปนัดดา
อ.บางพลี
24 ม.ค. 63

Related posts