สกลนคร….ชาวบ้านถูกจับตัดไม้สักหวงห้าม เฮ?รอดคุกหลังแก้กฏหมาย (ชมคลิป)

สกลนคร….ชาวบ้านถูกจับตัดไม้สักหวงห้าม เฮ?รอดคุกหลังแก้กฏหมาย

 

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายขจรศักดิ์ เบ็ญชัย ทนายความ อดีต ส.อบจ.สกลนครเขตอำเภอวานรนิวาส ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สกลนคร เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นายชาญนรงค์ สมจันทร์ และนายสุริ พิศสุวรรณ ชาวบ้าน ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุม ในกรณีที่ตัดต้นสัก หนึ่งต้น 3 ท่อน ข้างบ้านพัก เนื่องจากต้นสักดังกล่าวจะหักทับบ้านที่อยู่อาศัย ที่ปลูกเอง ในที่อยู่อาศัย เมื่อเดือนกันยายน 2560 เพื่อดำเนินคดี ทั้งนี้ ด้วยคำสั่ง คสช. แก้ กฏหมายห้ามไม่ให้ตัดไม้สัก เกิดที่ดินที่ใด เป็นไม้ห้วงห้าม ประเภท ก. เมื่อชาวบ้านตัดต้นไม้ในที่ดิน สปก.ของตนเอง ต้องถูกศาลพิพากษาจำคุก 36 เดือน


และต่อมานายขจรศักดิ์ เบ็ญชัย ทนายความได้เข้าเป็นทนายความต่อสู้คดี จนศาลยกฟ้อง ซึ่งระหว่างต่อสู้คดีระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ภาค 4 มีพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ2562 มาตรา 4 บัญญัติให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของของมาตรา 7 (เดิม)และให้มีความหมายใหม่แทนว่า “ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะเป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา สำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม”

และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ศาลอุทธรณ์ภค 4 ได้อ่านคำพิพากษาคดีของนายชาญนรงค์ สมจันทร์ และนายสุริ พิศสุวรรณ อันเป็นกรณีกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง บัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง ทำให้ชาวบ้านที่ร่วมฟังถึงกับน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันใจ และชาวบ้านได้ขอบคุณทนายขจรศักดิ์ ที่ให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอดมา.

///////////////////ทีม ข่าว นสพ. คน นคร สกล…รายงาน

Related posts