พิษณุโลก สำนักงานยกรัฐมนตรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2

พิษณุโลก สำนักงานยกรัฐมนตรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2

 

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น ห้องประชุมวังพิกุล โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์พิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 โดยมีนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คนให้การต้อนรับ


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนในฐานะที่มีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและแนะนำหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ 2548 ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยบูรณาการภารกิจภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างศูนย์บริการประชาชน สำนักตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดจัดโครงการครึ่งจำนวน 2 ครั้ง ช่วยครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 พื้นที่จังหวัดนครปฐม และครั้งที่ 2 จัดขึ้นพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีผู้เข้าร่วมประมประกอบไปด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดของภาคเหนือได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการรับฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และการอภิปรายในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจราชการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการรับฟังความเห็นของประชาชน และการบรรยายให้ความรู้เรื่องคดีปกครองกับการดำเนินโครงการของรัฐหลังจากนั้นจะเป็นการเป็นกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts