ชป 8 โคราช เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง คุมเข้มการใช้น้ำต้นทุนทั้งหมดเหลือ 33 % น้อยที่สุดในรอบ 10 ปี หวั่นขาดน้ำกินน้ำใช้ (ชมคลิป)

ชป 8 โคราช เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง คุมเข้มการใช้น้ำต้นทุนทั้งหมดเหลือ 33 % น้อยที่สุดในรอบ 10 ปี หวั่นขาดน้ำกินน้ำใช้

 

 

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 28 มกราคม ที่สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา (สนง.ชป.8 นม.) นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการ ชป.8 นม. พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2563 โดยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

ต่อมาได้ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ เพื่อออกปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประกอบด้วยรถบรรทุกน้ำจำนวน 7 คัน ให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลใหม่ อ.โนนสูง และ ตำบลไชยมงคล อ.เมือง ซึ่งขาดน้ำอุปโภค บริโภค และเตรียมออกปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

นายเกียรติศักดิ์ ฯ ผอ.สนง.ชป.8 นม. เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำดิบว่า ล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 5 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 71 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 592 ล้าน ลบ.ม. จากพื้นที่เก็บกัก 1,764 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็นร้อยละ 33 จึงได้วางแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งจำนวน 412 ล้าน ลบ.เมตร สำหรับกิจกรรมเพื่อการอุปโภค บริโภค 88 ล้าน ลบ.เมตร รักษาระบบนิเวศ 156 ล้าน ลบ.เมตร อุตสาหกรรม 16 ล้าน ลบ.เมตรและการเกษตร 152 ล้าน ลบ.เมตร ปัจจุบันได้สนับสนุนน้ำ 28 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 31 % ของแผน ซึ่งต้องจัดสรรอีก 285 ล้าน ลบ.เมตร และได้สำรองน้ำต้นทุนไว้สำหรับช่วงต้นฤดูฝนปี 2563 กรณีฝนมาช้า เพื่อกิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม จำนวน 255 ล้าน ลบ.เมตร ทั้งนี้หากบริหารจัดการน้ำตามแผนที่วางไว้ ซึ่งต้องคุมเข้มน้ำต้นทุนที่เหลือน้อยสุดในรอบ 10 ปี เพื่อมิให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในเขตชลประทานตลอดช่วงฤดูแล้งรวมทั้งต้นฤดูฝน

อย่างไรก็ตาม ชป.8 ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือภัย แล้งในพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ทั้งหมด 116 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 80 เครื่อง รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 23 คัน และยานพาหนะต่างๆ จำนวน 13 คัน ซึ่งปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ จำนวน 41 เครื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

Related posts