กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (ชมคลิป)

กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางพรมใจ ประสาทเขตกรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองเนิน ยกระดับให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมโดยมีการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย โดยการผลิตแบบตลาดนำการผลิต
จากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยรวมรวมปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มที่สามารถต่อยอดเป็นเกษตรกรรม จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองเนิน


การจัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ได้ประสานหน่วยงานของภาครัฐเพื่อบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหา ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่องและสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ เต้าประหยัดพลังงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้และสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรที่สามารถต่อโจทย์ของเกษตรกร และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางขนาดย่อมจังหวัดนครสวรรค์ให้ความรู้เรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่กลุ่มเกษตรกร
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเกษตรกรสามารถเข้าถึงหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือตรงจุด พร้อมได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อใช้ต่อยอด ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมยกระดับสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น สาร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

Related posts