สกลนคร…จัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ครั้งที่ 2

สกลนคร…จัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ครั้งที่ 2

 


นายยรรยง ศรีเจริญ ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์พื้นที่ชุมน้ำหนองหารฯ,องค์กร ดับบลิว ดับบลิว เอฟ (wwf)ประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์กร wwf ได้กำหนดจัดงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “(World Wetlands Day)ในวันที่ 2 กุมภาพพันธ์ 2563 ขึ้นที่สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สวนลูก)จังหวัดสกลนคร


พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร คุณค่า และความสำคัญ หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นบึงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นลำดับสองของประเทศไทย มีความกว้าง 7 กิโลเมตร ความยาว 18 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 158 เมตร มีความลึกเฉลี่ย 2 – 10 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 77,016 ไร่ หรือ 123 ตร.กม. ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร หนองหารมีต้นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพาน และพื้นที่โดยรอบประมาณ 21 สาย มีลำน้ำพุงเป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลลงสู่หนองหารตลอดปี โดยมีลำน้ำก่ำเป็นลำน้ำที่ระบายน้ำออกจากหนองหาร และไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดสกลนคร


พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร นับว่ามีคุณค่าและมีความสำคัญมาก ในการเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในการอุปโภคและบริโภคของชุมชนเมืองสกลนครและโดยรอบ 32 ตำบล ครอบคลุมประชากร 240,000 คน 80,750 ครัวเรือน
เพื่อปลุกจิตสำนึก เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่คุณค่า ความสำคัญพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ในหนองหาร อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ระดับพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารสู่ระดับโลกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของจังหวัด
จึงขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนผู้สวนใจร่วมงาน”วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ครั้งที่ 2”ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สวนลูก)จังหวัดสกลนคร


/////////////ทีม ข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน.

Related posts