สกลนคร..ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาเกษตรกรป่าดงผาลาด

สกลนคร..ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาเกษตรกรป่าดงผาลาด

 


นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มอบหมายให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาเกษตรกรป่าดงผาลาดอำเภอวานรนิวาส เป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงผาลาด” อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ภายใต้ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยที่ประชุมได้ชี้แจงแผนการดำเนินงาน การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

ตลอดจนรับฟังคำชี้แจงแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงผาลาด” จังหวัดสกลนคร จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส, โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร โดยมีคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรป่าดงผาลาดอำเภอวานรนิวาส และเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 9, 13, 15, 18 สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว จำนวน 50 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


/////// นพรัตน์ …ภาพ/ข่าว ทีม ข่าว นสพ. คน นคร สกล…รายงาน

Related posts