“ยโสธรจัดงานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์”

“ยโสธรจัดงานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์”

 


๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยเป็นความเห็นพ้องต้องกันตามบริบทและอัตลักษณ์ของจังหวัดยโสธรอำเภอกุดชุมซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน เป็นดินแดนแห่งข้าวอินทรีย์อันขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

ซึ่งจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีการสืบทอดมายาวนาน จนถึงปัจจุบัน และสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประชาชนใน พื้นที่ อาทิ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้จังหวัดยโสธร เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีงานประเพณีตามฮีตสิบสอง งานประเพณีบุญคูณลาน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “บุญกุ้มข้าวใหญ่” หรือ “บุญคูณข้าว” ที่มีความ น่าสนใจและน่าดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานประเพณีบุญคูณลานของจังหวัด ยโสธร โดยเฉพาะที่อำเภอกุดชุมถือเป็นต้นแบบของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนี้มา อย่างต่อเนื่องยาวนาน

ชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงาน และวัด ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนาการจัดงาน มาโดยลำดับ เพื่อให้คงอยู่ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียง และทุกอำเภอในจังหวัดยโสธร สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานตามโครงการฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม “บุญคูณลาน” ให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพื่อสร้างจิตสำนึก และความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน สังคม โดยใช้วัฒนธรรมข้าวเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ การจัดงานครั้ง มีขึ้นจากวันที่ ๑๖- ๒๐ มกราคม ๖๓ มีกิจกรรมมากมายที่สื่อถึงตำนานความเป็นมาของคำว่าข้าว และชาวนา กว่าจะมาถึงวันนี้ อนุรักษ์ สืบสานประเพณี จรรโลงสิ่งดีๆเพื่อเยาวชน

//// พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

Related posts